Algemene voorwaarden voor zzp'ers, bij Bouwerkelijkheid

 

 

 

Algemene voorwaarden voor Zzp'ers, Bouwerkgelijkheid B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75396319

 

 

 

Inhoud van de algemene voorwaarden voor de Zzp'ers

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht

Artikel 4. Verantwoordelijkheden en       verplichtingen van de Opdrachtnemer

Artikel 5. Aanwijzingen en instructies voor de opdracht

Artikel 6. Tarieven

Artikel 7. Voorkoming van tussen komst fictie

Artikel 8. Facturatie door Opdrachtnemer aan Bouwerkgelijkheid

Artikel 9. Betaling

Artikel 10. Kwaliteitsgarantie

Artikel 11. Einde opdracht en opzegtermijn

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Artikel 13. Verklaringen omtrent ondernemerschap door Opdrachtnemer

Artikel 14. Verzekeringen

Artikel 15. Relatiebeding

Artikel 16. Overige bepalingen

 

 

Artikel 1. Definities

Bouwerkgelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwerkgelijkheid.

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer (75396319)

Opdrachtnemer

De Zzp'er die voor Bouwerkgelijkheid. werkzaamheden zal verrichten bij Opdrachtgever.

Partijen

Bouwerkgelijkheid. en Opdrachtnemer tezamen.

Opdrachtgever

De Opdrachtgever van Bouwerkgelijkheid. waar Opdrachtnemer de Opdracht zal uitvoeren.

Opdracht/Werkzaamheden

Het project waar Opdrachtnemer voor Bouwerkgelijkheid. en haar Opdrachtgever werkzaamheden verricht, hetgeen vastgelegd in een overeenkomst tussen Partijen.

Overeenkomst van opdracht

De tussen partijen gesloten (deel) overeenkomst voor een specifieke Opdracht, beoordeeld en goedgekeurd door de Belastingdienst en geregistreerd onder nummer ………….

Schriftelijk

Onder schriftelijk wordt verstaan per brief of per e-mail.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1         

Deze voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, correspondentie, diensten en   overeenkomsten tussen Bouwerkgelijkheid. (hierna: Bouwerkgelijkheid.) en Opdrachtnemer dan wel Onderaannemer en daarmee de verrichtte werkzaamheden door Opdrachtnemer en Onderaannemer bij Opdrachtgevers.

2.2         

Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Mondelinge mededelingen binden Bouwerkgelijkheid. niet. Eventuele voorwaarden van Opdrachtnemer worden door Bouwerkgelijkheid. uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk, met schriftelijke instemming door Bouwerkgelijkheid. anders is overeengekomen.

2.3        

Indien andere voorwaarden of bepalingen bij overeenkomst desalniettemin mede van toepassing zijn, zullen in geval van enige strijd tussen deze voorwaarden en andere voorwaarden, bij uitsluiting de voorwaarden van Bouwerkgelijkheid. van toepassing zijn.

2.4         

Indien één of meerdere bepalingen uit de opdrachtbevestiging of deze voorwaarden op enig moment niet rechtsgeldig blijken te zijn, of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven. Iedere niet toepasbare bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van de niet rechtsgeldige/toepasbare bepaling.

 

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht

3.1         

Partijen sluiten met elkaar een of meerdere overeenkomst(en) van opdracht dan wel een raamovereenkomst af, welke is goedgekeurd door de Belastingdienst.

3.2         

De uitgangspunten van de overeenkomsten tussen Bouwerkgelijkheid. en Opdrachtnemer zijn, dat:

 1. A) Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 2. B) Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
 3. C) Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelde zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe de overeenkomst van opdracht opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

3.3         

Middels ondertekening van de overeenkomst van opdracht accepteert de Opdrachtnemer de Opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 4. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Opdrachtnemer

4.1         

Opdrachtnemer aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de Werkzaamheden;

4.2         

Opdrachtnemer deelt de Werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, in geval van samenwerking met anderen en voor zover dat voor de uitvoering van de Werkzaamheden nodig is, afstemming met Opdrachtgever en/of Bouwerkgelijkheid. en/of eventuele derden plaats, opdat de Werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk voor de Werkzaamheden richt de Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om, in geval van voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden, de uitvoering van de Werkzaamheden nader af te stemmen met Cliënt en/of Bouwerkgelijkheid.

4.3         

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de Werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen Werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Cliënt en/of Bouwerkgelijkheid. Opdrachtgever en/of Bouwerkgelijkheid. kan/kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het Resultaat van de Werkzaamheden.

4.4         

Opdrachtnemer is verplicht en staat er voor in dat hij zal handelen conform het (niet uitsluitend voor werknemers) geldende beleid, de procedures en huisregels van Opdrachtgever, waarvan Opdrachtnemer zich zelfstandig op de hoogte stelt. Dit laat de zelfstandigheid van Opdrachtnemer onverlet.

4.5        

Opdrachtnemer beschikt over het opleidingsniveau, de deskundigheid, diploma’s en certificeringen, de ervaring en de competenties om de Werkzaamheden naar behoren en conform eventueel geldende - al dan niet wettelijke - voorschriften uit te voeren.

4.6       

Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan door Cliënt tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen aangaande het Resultaat van de Werkzaamheden. Deze aanwijzingen zullen zoveel mogelijk gespecificeerd en met inachtneming van de aard van de Opdracht opgenomen worden in de Overeenkomst van opdracht.

4.7         

Opdrachtnemer garandeert dat de Werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg als bedoeld in artikel 7:401 BW worden uitgevoerd.

4.8         

Opdrachtnemer legt aan Opdrachtgever verantwoording af over de wijze waarop hij de Werkzaamheden heeft uitgevoerd nadat deze zijn voltooid. Aard en omvang van de te verstrekken informatie dienen in overeenstemming te zijn met aard en omvang van de Opdracht. Opdrachtnemer doet aan Cliënt conform het bepaalde in artikel 7:403 lid 2 BW verantwoording van de wijze waarop hij de Werkzaamheden heeft uitgevoerd nadat deze zijn voltooid. Aard en omvang van de te verstrekken informatie dienen in overeenstemming te zijn met de aard en omvang van de Werkzaamheden.

4.9         

De Zzp'er heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering, kwaliteit en de continuïteit van de Werkzaamheden.

4.10       

Opdrachtnemer dient wekelijks zorg te dragen voor een sluitende urenregistratie van zijn werkzaamheden en de accordering daarvan door Opdrachtgever. Opdrachtnemer gebruikt hiertoe de mobiele applicatie van Bouwerkgelijkheid tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4.11      

Opdrachtnemer handelt bij alle opdrachten en werkzaamheden die via Bouwerkgelijkheid worden uitgevoerd, volledig zelfstandig en voor eigen risico.

4.12       

Alle zaken die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgevers worden geleverd, zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk zelf volledig voor alle schade.

4.13       

In geval van onvolkomenheden stelt Opdrachtnemer Bouwerkgelijkheid. en Opdrachtgever direct op de hoogte

4.14       

Bouwerkgelijkheid. behoudt zich het eigendom van door Opdrachtnemer geleverde zaken voor totdat Opdrachtgever al haar verplichtingen aan Bouwerkgelijkheid. heeft gedaan. Bouwerkgelijkheid. wordt onherroepelijk door Opdrachtnemer gemachtigd om in geval van wanprestatie door Opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de door Opdrachtnemer aangevoerde zaken terug te nemen.

4.15       

Voor het geval het eigendomsvoorbehoud zal zijn geëindigd voordat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Bouwerkgelijkheid. zal hebben voldaan, draagt Opdrachtgever (en daarmee Opdrachtnemer) de zaken tevens in pand over aan Bouwerkgelijkheid.

4.16       

Opdrachtnemer verklaart nu reeds voor alsdan bevoegd te zijn tot verpanding alsmede dat op de zaken geen andere beperkte   rechten rusten dan die Opdrachtnemer bij levering onverwijld zal meedelen.

4.17       

Ingeval hulpmiddelen van Bouwerkgelijkheid en/of dienst Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Bouwerkgelijkheid dan wel Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

 

Artikel 5. Aanwijzingen en instructies voor de opdracht

5.1         

Bouwerkgelijkheid dan wel haar Opdrachtgever meldt vooraf aan de door haar ingezette Opdrachtnemer de relevante aspecten van de opdracht, waaronder in ieder geval begrepen de inhoud van de werkzaamheden, de werkplaats(en), de werktijden en eventuele dagen waarop niet gewerkt kan worden.

5.2         

Bouwerkgelijkheid dan wel haar Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een nadere bepaling van de verlangde prestaties voor de Opdracht meedelen. In het kader van deze verlangde prestaties kan Opdrachtgever over gaan tot het geven van tijdige, verantwoorde aanwijzingen en instructies over de wijze waarop Opdrachtgever van mening is dat haar belangen het beste worden gediend.

5.3         

Opdrachtnemer zal aanwijzingen (indien verantwoord) opvolgen zonder dat deze daartoe kan worden verplicht en zonder het bestaan van een gezagsverhouding. De instructiebevoegdheid van Bouwerkgelijkheid dan wel haar Opdrachtgever is uiteraard beperkt tot aanwijzingen omtrent de uitvoering van de Opdracht zoals gesteld in Artikel 7:402 lid 1 BW.

5.4         

Opdrachtnemer hoeft geen instructies na te leven die niet passen binnen de Opdracht. Bouwerkgelijkheid en haar Opdrachtgever erkennen bovendien dat Opdrachtnemer naar eigen inzicht bepaalt hoe het gewenste eindresultaat tot stand komt; een en ander uiteraard conform geldende standaarden en waar mogelijk passend bij de verschafte instructies omtrent de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer is derhalve niet verplicht tot het volgen van alle gegeven instructies en aanwijzingen.

 

Artikel 6. Tarieven

6.1        

De tussen Bouwerkgelijkheid en Opdrachtnemer overeengekomen uurtarieven, stukprijzen dan wel aangenomen sommen zijn all-in tarieven (exclusief btw). Eventuele reis- en verblijfkosten worden derhalve geacht te zijn inbegrepen, tenzij in een overeenkomst voor een project anders overeengekomen.

6.2         

Eventuele parkeerkosten gemaakt tijdens het uitvoeren van een Opdracht kunnen door Opdrachtnemer een-op-een worden doorbelast.

6.3         

In geval voor een Opdracht sprake is van overwerk, zijn de daarvoor geldende opslagen van Opdrachtgever van toepassing. Zulks enkel indien als zodanig opgenomen in de urenregistratie en door Opdrachtgever geaccordeerd.

 

Artikel 7. Voorkoming van tussen komst fictie

7.1         

Partijen wensen iedere toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van zijn of haar bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van een beroep.

7.2         

Bouwerkgelijkheid mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is op het moment dat Bouwerkgelijkheid - in aanvulling op haar overeenkomst van opdracht - onderstaande gegevens en documenten in haar administratie opneemt. Opdrachtnemer dient de volgende, documenten dan ook direct nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, aan Bouwerkgelijkheid toe te zenden.

 • kopie Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) waaruit blijkt dat Opdrachtnemer zelfstandig ondernemer is en geen personeel in dienst heeft;
 • kleurenkopie van het paspoort (voor- en achterkant van het harde deel in uw paspoort) of identiteitskaart (voor- en achterkant) (geen rijbewijs) van Opdrachtnemer;
 • kopie verzekeringspolis bedrijfsaansprakelijkheid (incl. recent betaalbewijs van de premie) met een minimale dekking van € 1.150.00,- per schade;
 • VCA certificaat;
 • de overeenkomst van opdracht, op beide pagina’s door Opdrachtnemer voor akkoord ondertekend en gecontroleerd op juistheid;
 • indien van toepassing de benodigde diploma’s en certificaten welke voor de uitvoering van de Opdracht vereist;
 • het btw nummer van Opdrachtgever, deze dient Opdrachtnemer op de overeenkomst in te vullen.

 

7.3        

De betalingsverplichting van Bouwerkgelijkheid wordt opgeschort totdat Opdrachtnemer de in artikel 7.2 genoemde documenten volledig en correct heeft ingediend.

 

7.4         

Het bewijsvermoeden ter voorkoming van tussen komst fictie is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor één en dezelfde opdrachtgever van Bouwerkgelijkheid op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is. Bouwerkgelijkheid verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers dan die van Bouwerkgelijkheid werkzaamheden verricht.

 

Artikel 8. Facturatie door Opdrachtnemer aan Bouwerkgelijkheid

8.1         

Opdrachtnemer ontvangt wekelijks van Bouwerkgelijkheid een reverse Billings nota indien aan de voorwaarden omschreven in artikel 7.2 is voldaan en de Opdrachtgever de uren in de digitale omgeving (Bouwerkgelijkheid -app) heeft goedgekeurd.

8.2         

Bij iedere factuur dient een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord (correcte uren en goede uitvoering) ondertekende originele Bouwerkgelijkheid urenlijst te worden gevoegd en indien van toepassing tevens een door de Opdrachtgever afgetekende tegen bon (urenlijst van Opdrachtgever). Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de ondertekening van een urenlijst van Bouwerkgelijkheid door Opdrachtgever.

8.3         

Zonder een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord (correcte uren en goede uitvoering) ondertekende originele Bouwerkgelijkheid urenlijst en indien van toepassing tevens een door de Opdrachtgever afgetekende tegen bon, kan de factuur van Opdrachtnemer niet door Bouwerkgelijkheid in behandeling worden genomen.

8.4         

Om een tijdige betaling te kunnen garanderen dient Bouwerkgelijkheid de factuur alsmede ondertekende urenlijst en eventuele tegen bon, uiterlijk op woensdag om 12.00 uur de week volgend op de gewerkte week, in haar bezit te hebben. Opdrachtnemer accepteert dat de betaling bij latere aanlevering ten minste met een week wordt vertraagd.

8.5         

Bouwerkgelijkheid en Opdrachtnemer stellen vast dat Bouwerkgelijkheid eigenaar is c.q. wordt van de vordering die op Opdrachtgever ontstaat als gevolg van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Bouwerkgelijkheid zal dan ook een op haar naam gestelde factuur richten aan de Opdrachtgever ter voldoening van de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, waarop naar wens van Bouwerkgelijkheid ten gunste van derden rechtsgeldig een pandrecht kan worden gevestigd.

8.6         

Voor zover rechtens vereist stellen partijen ten overvloede vast dat te dien aanzien de vordering die Bouwerkgelijkheid door middel van haar facturen op de Opdrachtgever incasseert, in het vermogen van Bouwerkgelijkheid valt. Voor zover rechtens sprake dient te zijn van een overdracht van de vordering(en) van de Opdrachtnemer op Opdrachtgever, draagt Opdrachtnemer hierbij deze vordering(en) aan Bouwerkgelijkheid over. Iedere overeenkomst tussen Bouwerkgelijkheid en Opdrachtnemer geldt te dien aanzien als akte en de koopsom stemt overeen met het bedrag dat Bouwerkgelijkheid Pagina 7 van 10 aan Opdrachtnemer uit hoofde van de onderlinge overeenkomst voor een project verschuldigd is.

8.7         

Opdrachtnemer garandeert dat dat de door hem gefactureerde werkzaamheden en zaken bewijsbaar en in goede staat zijn afgeleverd dan wel dat de gefactureerde diensten en/of werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Tevens dient onomstotelijk bewijsbaar te zijn dat Opdrachtgever de zaken en/of diensten rechtsgeldig heeft besteld dan wel de werkzaamheden aan afnemer heeft opgedragen. Hiertoe dient onder andere de in artikel 8.2 bedoelde door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord ondertekende urenstaat te worden ingediend.

 

 

Artikel 9. Betaling

9.1         

Partijen komen een betalingstermijn van 14 dagen na iedere werkweek overeen - indien Opdrachtnemer heeft voldaan aan de gestelde vereisten hieromtrent (onder andere Artikel 7 en 8 van deze Algemene voorwaarden) - tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.2         

Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de in artikel 9.1 genoemde betalingstermijn te vervroegen tegen betaling van hiervoor geldende tarieven welke in de overeenkomst van opdracht staan vermeld, zijnde een te verlenen korting op de door Zzp'er verzonden factuur. Opdrachtnemer machtigt Bouwerkgelijkheid tot het verrekenen van deze korting.

9.3         

Indien Opdrachtgever de aan haar in rekening gebrachte werkzaamheden van Opdrachtnemer betwist, zal Opdrachtnemer in geval deze werkzaamheden door Bouwerkgelijkheid reeds aan hem zijn betaald, het volledige bedrag inclusief btw binnen 2 werkdagen na eerste verzoek van Bouwerkgelijkheid terugstorten op rekening van Bouwerkgelijkheid dan wel zal Bouwerkgelijkheid het volledige bedrag verrekenen met andere vorderingen die Opdrachtnemer op Bouwerkgelijkheid heeft. Bouwerkgelijkheid zal zich, indien een betwisting naar beoordeling va Bouwerkgelijkheid niet (volledig) terecht is, inspannen de vordering alsnog te incasseren waarvan bij succes het bedrag alsnog door Bouwerkgelijkheid aan Opdrachtnemer zal worden voldaan. Kosten die Bouwerkgelijkheid maakt voor het incasseren van dergelijke vorderingen, bijvoorbeeld die voor het inschakelen van een advocaat, zijn voor rekening van Zzp'er en zullen worden verrekend met de openstaande vorderingen van Zzp'er, dan wel door Zzp'er aan Bouwerkgelijkheid worden betaald.

 

Artikel 10. Kwaliteitsgarantie

10.1       

Indien de prestaties van Opdrachtnemer onverhoopt achterblijven bij de prestaties die redelijkerwijs van haar mogen worden verwacht, zijn Bouwerkgelijkheid en haar Opdrachtgever binnen 20 werkuren bevoegd om Opdrachtnemer te verzoeken de werkplaats te verlaten zonder Opdrachtnemer betaling van de tot op dat moment gemaakte productie verschuldigd te zijn. Dit is de zogenaamde 20-uur kwaliteitsgarantie die Bouwscout en Opdrachtnemer de uiteindelijke Opdrachtgever aanbieden.

10.2      

Indien een Opdrachtgever aanspraak maakt op deze 20-uur kwaliteitsgarantie kan Opdrachtnemer derhalve geen enkele aanspraak maken op vergoeding van de door haar gemaakte productie (die derhalve tot een maximum van 20 uur is beperkt).

10.3       

Deze 20-uurs kwaliteitsgarantie geldt op ieder werk en start telkens bij een nieuw project.

 

Artikel 11. Einde opdracht en opzegtermijn

11.1       

De opzegtermijn van Opdrachtnemer bedraagt 5 werkdagen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Wanneer Opdrachtnemer deze opzegtermijn niet in acht neemt, verbeurt Opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 40 manuren voor het geldende uurtarief (of de aanneemsom). Zulks onverminderd de mogelijkheid voor Bouwerkgelijkheid tot het verhalen van de geleden schade op Opdrachtnemer als gevolg van het niet nakomen van de opzegtermijn.

11.2       

Wanneer Opdrachtnemer zich in geval van ziekte niet aantoonbaar ziek heeft gemeld bij zijn contactpersoon/projectbegeleider van Bouwerkgelijkheid alsmede de Opdrachtgever, geldt dit als het negeren van de hierboven omschreven opzegtermijn en verbeurt Opdrachtnemer derhalve eveneens een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 40 manuren voor het geldende uurtarief (of de aanneemsom). Zulks onverminderd de mogelijkheid voor Bouwerkgelijkheid tot het verhalen van de geleden schade op Opdrachtnemer als gevolg van het niet nakomen van de opzegtermijn.

11.3

Als werkbare dagen worden beschouwd alle dagen behalve:

 • iedere zaterdag en zondag;
 • dagen waarop sprake is van verlet wegens onwerkbaar weer, een staking, het in werking zijn van een rampenplan, de afkondiging van de noodtoestand of ontregeling van het openbare leven door grootschalige communicatie-, energie-, of transport problemen;
 • dagen welke ingevolge de geldende cao voor het personeel van Opdrachtgever of een akkoord tussen werkgevers en werknemers zijn aangewezen als collectieve roostervrije dag of dag waarop aanspraak bestaat op vakantierechten (zogenoemde vakantiebonnen) waaronder begrepen feestdagen en snipperdagen.

 

11.4       

Een voor een bepaalde periode aangegane opdracht eindigt op de laatste dag van die periode.

11.5       

Een voor een bepaald werk aangegane opdracht eindigt bij het einde van het werk.

11.6       

Bouwerkgelijkheid is bevoegd een opdracht al dan niet gedeeltelijk zonder inachtneming van een eventuele opzegtermijn op te zeggen, indien:

 1. Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt/nakomen of indien er, naar het oordeel van Bouwerkgelijkheid, reële aanwijzingen zijn dat Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever in de toekomst zijn verplichtingen niet na zal/zullen kunnen komen;
 2. Opdrachtgever de opdracht intrekt;

   3. Opdrachtgever de Zzp'er eerder dan verwacht opzegt.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1       

Opdrachtnemer werkt voor eigen rekening en risico via Bouwerkgelijkheid voor Opdrachtgevers en is derhalve zelf verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verrichte werkzaamheden.

12.2       

Bouwerkgelijkheid is nimmer aansprakelijk c.q. sluit aansprakelijkheid hierbij nadrukkelijk uit voor directe en indirecte schade welke voortvloeit uit de uitvoering en kwaliteit van de verrichte werkzaamheden van Opdrachtnemer;

12.3       

Opdrachtnemer vrijwaart Bouwerkgelijkheid voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers en contractanten van Opdrachtgever), verband houdende met de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart Opdrachtnemer Bouwerkgelijkheid voor alle andere mogelijke vorderingen ter zake schade, hoe dan ook veroorzaakt door Opdrachtnemer.

12.4       

Opdrachtnemer verklaart zich - tot zekerheid van de juiste nakoming van deze voorwaarden en overeenkomsten tussen partijen - hoofdelijk/persoonlijk aansprakelijk voor schade van Bouwerkgelijkheid voortvloeiend uit:

 1. iedere vorm van bedrog gepleegd door Opdrachtnemer;
 2. niet nakoming van de gestelde verplichtingen aan Opdrachtnemer in Artikel 8 van deze voorwaarden, voor zover Opdrachtgever uit dien hoofde niet tot betaling aan overgaat;

   3. creditfacturen en disputen die door Opdrachtnemer nog niet aan Bouwerkgelijkheid zijn terugbetaald conform het bepaalde in artikel 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 15 van deze voorwaarden; IV. de door Opdrachtnemer verbeurde boetes als gevolg van overtreding van de bepalingen uit Artikel 11 en/of 15 van deze overeenkomst.

 

Artikel 13. Verklaringen omtrent ondernemerschap door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer verklaart als onderdeel van de tussen partijen gesloten overeenkomst dat:

 

13.1       

Opdrachtnemer zelfstandig ondernemer is en dat deze werkzaamheden zelfstandig verricht zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen Opdrachtnemer en Bouwerkgelijkheid;

13.2       

Opdrachtnemer geen personeel in dienst heeft;

13.3       

Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor de betaling van al belastingen en eventuele premies volksverzekeringen;

13.4       

Opdrachtnemer vakbekwaam is voor de door hem geaccepteerde Opdracht en in staat is de Opdrachten die hij of zij accepteert goed en binnen de gestelde tijd uit te voeren;

13.5       

Opdrachtnemer, wanneer deze met materiaal of machines werkzaamheden uitvoert, verzekerd is tegen alle schade en het risico voor schade aan ingezet materiaal en materieel alsmede aan zaken van derden voor rekening van Opdrachtnemer is.

13.6       

Opdrachtnemer en/of de door haar bemiddelde (collega) Opdrachtnemers zelf aansprakelijk is/zijn voor eventuele schades welke tijdens de werkzaamheden worden veroorzaakt en dat u het door hem of haar en/of de door Opdrachtnemer bemiddelde personen niet naar behoren uitgevoerd werk zal worden vergoedt of hersteld.

13.7       

Alle schades op Opdrachtnemer zullen worden verhaald en daar waar mogelijk met openstaande facturen worden verrekend;

13.8       

Opdrachtnemer in geval van schade het eerste aanspreekpunt en enige eindverantwoordelijke is;

13.9       

Betalingen aan Opdrachtnemer kunnen worden opgeschort totdat Opdrachtgever tot betaling is overgegaan. Reeds aan Opdrachtnemer voldane betalingen over de gewerkte uren die achteraf door Opdrachtgever met succes worden betwist en door Opdrachtgever niet worden betaald, zullen zonder gerechtelijke tussenkomst met Opdrachtnemer verrekend kunnen worden en/of op Opdrachtnemer kunnen worden verhaald.

13.10    

Wanneer er sprake is van non betaling ten gevolge van een surseance van betaling dan wel faillissement van Opdrachtgever, worden vorderingen van Opdrachtnemer op Bouwerkgelijkheid opgeschort totdat de curator duidelijkheid heeft verschaft over de mogelijkheden om tot betaling over te gaan. Indien in deze gevallen geen uitkeringsmogelijkheden bestaan, zal Bouwerkgelijkheid niet tot betaling van de openstaande posten overgaan dan wel Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling tenzij in de overeenkomst van opdracht tussen partijen nadrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 14. Verzekeringen

Omdat Opdrachtnemer zelf aansprakelijk is voor alle eventuele schade, dient Opdrachtnemer zelf te beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, afgesloten op naam van het bedrijf van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient een afschrift van de polis van deze verzekering aan Bouwerkgelijkheid te overleggen. Bouwerkgelijkheid kan verzoeken een bewijs van tijdige premiebetaling over te leggen, zulks tenminste jaarlijks het geval is, waar Opdrachtnemer op eerste verzoek gehoor dient te geven.

 

 Artikel 15. Relatiebeding

15.1       

Opdrachtnemer garandeert dat deze niet binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden voor Bouwerkgelijkheid zelf direct of indirect werkzaamheden zult gaan of laten verrichten voor Opdrachtgevers of aan Opdrachtgevers verbonden bedrijven dan wel personen, waarvoor Opdrachtnemer via Bouwerkgelijkheid heeft gewerkt.

15.2       

Bij overtreding van dit relatiebeding zal Opdrachtnemer jegens Bouwerkgelijkheid een onmiddellijke opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verbeuren van € 2.300,= (zegge: per overtreding en € 200,- (zegge:) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de rechten Bouwerkgelijkheid krachtens de wet tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van deze overeenkomst en/of ontbinding daarvan, alles met kosten en rente.

 

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1       

Eventuele geschillen tussen Bouwerkgelijkheid en Opdrachtnemer, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst en verrichte werkzaamheden, kunnen in geval gerechtelijke tussenkomst van toepassing worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van Bouwerkgelijkheid zich tot andere relatief bevoegde rechter te wenden. Op alle overeenkomsten van Bouwerkgelijkheid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

16.2       

Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst van opdracht en/of deze voorwaarden op enig moment niet rechtsgeldig blijken te zijn, of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven. Iedere niet toepasbare bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van de niet rechtsgeldige/toepasbare bepaling