Algemene voorwaarden aan hoofd aannemer/s Bouwerkgelijkheid B.V.

 

 

Index

 1. Toepasselijkheid voorwaarden 3
 2. Werkzaamheden en levering van zaken 3
 3. Informatie en instructies 4
 4. Uitvoering 5
 5. Einde opdracht en 16-uur kwaliteitsgarantie 6
 6. Aansprakelijkheid 7
 7. Vaststelling 7
 8. Arbeidsverhindering 8
 9. Tarieven & Kosten 8
 10. Betaling, vorderingen en zekerheden 10
 11. Reclames 10
 12. Relatie/concurrentiebeding 11
 13. Geschillen en toepasselijk recht

 

 

Toepasselijkheid voorwaarden

A: Deze voorwaarden zijn - tenzij anders overeengekomen - van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, correspondentie, diensten, opdrachten en overeenkomsten tussen Bouwerkgelijkheid (hierna: Bouwerkgelijkheid) en Opdrachtgever.

B: Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Onder schriftelijk wordt verstaan per brief of per e-mail.

C: Mondelinge mededelingen binden Bouwerkgelijkheid niet. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden door Bouwerkgelijkheid uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk, met schriftelijke instemming door Bouwerkgelijkheid anders is overeengekomen.

D: Indien andere voorwaarden of bepalingen bij overeenkomst desalniettemin mede van toepassing zijn, zullen in geval van enige strijd tussen deze voorwaarden en andere voorwaarden, bij uitsluiting de voorwaarden van Bouwerkgelijkheid van toepassing zijn.

E: Indien één of meerdere bepalingen uit de opdrachtbevestiging of uit deze voorwaarden op enig moment niet rechtsgeldig blijken te zijn, of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven. Iedere niet toepasbare bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van de niet rechtsgeldige/toepasbare bepaling.

 

Werkzaamheden en levering van zaken

A: De door Bouwerkgelijkheid bemiddelde Freelancers handelen volledig zelfstandig en voor eigen risico. De Freelancers kunnen hun werkzaamheden verrichten tegen aanneemsom of op regie.

B: Bouwerkgelijkheid zal zich - zonder dat op haar een leveringsverplichting rust - ervoor inspannen dat de met Opdrachtgever overeengekomen Freelancers beschikbaar zijn voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, maar aanvaardt in geval van niet beschikbaarheid geen enkele aansprakelijkheid.

C: Alle zaken die door Bouwerkgelijkheid worden geleverd, zijn vanaf het moment dat zij op het terrein van Opdrachtgever aankomen, voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die als dan ontstaat.

D: Bij aankomst der zaken heeft Opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen 48 uur na aankomst der zaken schriftelijk ter kennis van Bouwerkgelijkheid te worden gebracht, bij gebreke waarvan het reclamerecht vervalt.

E: In geval van onvolkomenheden stelt Opdrachtgever de door Bouwerkgelijkheid bemiddelde Freelancers in staat om de geleverde zaken te repareren of te vervangen. Zulks laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

F: Bouwerkgelijkheid behoudt zich het eigendom van die zaken voor totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Bouwerkgelijkheid wordt onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om in geval van wanprestatie door Opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de door Bouwerkgelijkheid aangevoerde zaken terug te nemen.

G: Voor het geval het eigendomsvoorbehoud zal zijn geëindigd voordat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Bouwerkgelijkheid zal hebben voldaan, draagt Opdrachtgever de zaken tevens in pand over aan Bouwerkgelijkheid.

H: Opdrachtgever verklaart nu reeds voor alsdan bevoegd te zijn tot verpanding alsmede dat op de zaken geen andere beperkte rechten rusten dan die Opdrachtgever bij levering onverwijld zal meedelen.

I: Indien ter zake gemonteerde zaken nog geen oplevering heeft plaatsgevonden is Bouwerkgelijkheid uitdrukkelijk gerechtigd de zaken te demonteren en terug te nemen. Bouwerkgelijkheid is voorts bevoegd werkzaamheden waarvan de tijdsverantwoording op de urenlijsten nog niet zijn afgetekend, weer ongedaan te maken.

 

Informatie en instructies hier bij Bouwerkgelijkheid

A: Opdrachtgever meldt vooraf aan Bouwerkgelijkheid en de door haar ingezette Freelancers de relevante aspecten van het werk, waaronder in ieder geval begrepen de inhoud van de werkzaamheden, de werkplaats(en), de werktijden, eventuele dagen waarop niet gewerkt kan worden en de wijze waarop de opdracht eindigt.

B: Opdrachtgever is verplicht om voor alle werkzaamheden die door de door Bouwerkgelijkheid ingeplande Freelancers moeten worden verricht, een risico-inventarisatie op te stellen welke aan wettelijke normen voldoet. Opdrachtgever verplicht zich om voor relevante aspecten uit de risico-inventarisatie voor aanvang van de werkzaamheden aan Bouwerkgelijkheid en de door haar ingezette Freelancers te melden. Deze meldingsplicht bestaat uitdrukkelijk voor het werken op hoogte, het werken boven het hoofd, mogelijke aanraking met stoffen welke lichamelijke klachten kunnen veroorzaken, werkzaamheden waarvoor aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vereist, werkzaamheden met niet gangbare hulpmiddelen of gereedschappen, werkzaamheden waarvoor een document of een bepaalde training is vereist. Bovenstaande door Opdrachtgever gemelde aspecten van het werk worden door Opdrachtgever zelf tijdig met de in te zetten Freelancers doorgenomen.

C: Opdrachtgever meldt voorts aan Bouwerkgelijkheid essentiële vaardigheden die voor het werk zijn vereist, zoals het zelfstandig kunnen werken vanaf bouwtekening of een vereiste eerdere ervaring met bepaalde bouwwerkzaamheden, bouwsystemen of bouwmethoden. Indien niet één persoon per ploeg, maar al de door Bouwerkgelijkheid ingeplande Freelancers dergelijke vaardigheden dienen te bezitten, verplicht de Opdrachtgever zich om dit expliciet op te geven.

D: Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ingezette Freelancers op de eerste werkbare dag volledig en eenduidig worden geïnformeerd en geïnstrueerd omtrent alle geldende veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften, bedieningsvoorschriften, bepalingen van organisatorische aard, alsmede alle voor het werk relevante uitvoeringsdetails en de daarbij te hanteren werkwijze.

E: Opdrachtgever verleent actieve medewerking aan alle door Bouwerkgelijkheid op de bouwplaats georganiseerde bijeenkomsten, waaronder begrepen inspecties, audits, assessments, examens voor leerlingen, praktijktrainingen, tool box meetings en dergelijke, ook in gevallen waarin Opdrachtgever en/of derden hiervan hinder ondervinden. Opdrachtgever is onverkort het van toepassing zijnde tarief verschuldigd voor Freelancers betrokken bij dergelijke bijeenkomsten.

 

Uitvoering en behoudens van

Behoudens in geval van aanneming van werk tegen een vaste som zijn de navolgende bepalingen van toepassing:

A: De Freelancers mogen uitsluitend in overleg op een ander dan het in de opdrachtbevestiging genoemde project/werkplaats geplaatst worden; de voor het in de opdrachtbevestiging genoemde project geldende voorwaarden blijven onverkort van toepassing;

B: De Freelancers verrichten hun werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht aan de hand van de gegeven instructies door Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever zelf toezicht zal houden op de voortgang en de kwaliteit van de door de Freelancers verrichte werkzaamheden. Toezicht op de uitvoering alsmede kwaliteit dient op dagelijkse basis te geschieden en Opdrachtgever dient bij schade dan wel onbevredigende uitvoering direct na constatering daarvan contact te zoeken met Bouwerkgelijkheid.

C: Opdrachtgever staat ervoor in dat de Freelancers hun werkzaamheden op de afgesproken tijden en onder verantwoorde arbeidsomstandigheden kunnen verrichten.

D: Opdrachtgever is verplicht alle wettelijke bepalingen met betrekking tot onder meer arbeidsomstandigheden en veiligheid te respecteren, bij gebreke waarvan Freelancers bevoegd zijn hun werkzaamheden te staken of op te schorten, zulks onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot doorbetaling van het overeengekomen tarief;

E: Door ondertekening van de urenbrieven van Bouwerkgelijkheid gaat Opdrachtgever akkoord met de door de Freelancers opgevoerde uren en de door deze verrichte werkzaamheden en verplicht hij zich tot betaling.

F: Opdrachtgever waarborgt de continuïteit in de uitvoering van het bouwproces, waarbij Opdrachtgever in dit verband verantwoordelijk is voor de coördinatie van het werk en het werk zo zal organiseren, dat Bouwerkgelijkheid gedurende de uitvoering van haar werkzaamheden geen stoornissen door derden -waaronder begrepen eventuele andere contractanten van Opdrachtgever- zal ondervinden.

G: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever er ten volle voor verantwoordelijk dat de overeengekomen werkzaamheden op de meest gebruikelijke wijze in de overeengekomen periode kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van wet- en regelgeving, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan Arbobepalingen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle mogelijkerwijze vereiste vergunningen, ontheffingen en andere verklaringen en beschikkingen verkregen zijn. Alle voor een goede en snelle uitvoering van het werk benodigde hulpmiddelen, materialen, materieel alsmede alle noodzakelijke voorzieningen zoals steigers, elektriciteit, verlichting, water en sanitair worden voortdurend, kosteloos en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Einde opdracht en 20-uur kwaliteitsgarantie

Behoudens in geval van aanneming tegen een vaste som zijn de navolgende bepalingen van toepassing:

A: Indien de prestaties van een Freelancers onverhoopt achterblijven bij de verwachtingen, is Opdrachtgever, zonder dat daarvoor door hem het tarief verschuldigd zal zijn, binnen 20 werkuren bevoegd Bouwerkgelijkheid te verzoeken de betreffende Freelancers te vervangen en de relatie met betrekking tot die Freelancers met onmiddellijke ingang te beëindigen.

B: Opdrachten worden geacht aangegaan te zijn voor onbepaalde tijd, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

C: Een opdracht voor onbepaalde tijd kan door Opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van vijf werkbare dagen, tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen en onder de voorwaarden/beperkingen als in dit artikel aangegeven.

D: Als werkbare dagen worden beschouwd alle dagen behalve onder getoonde 1,2,3:

 • 1: iedere zaterdag en zondag
 • 2: dagen waarop sprake is van verlet wegens onwerkbaar weer, een staking, het in werking zijn van een rampenplan, de afkondiging van de noodtoestand of ontregeling van het openbare leven door grootschalige communicatie-, energie-, of transportproblemen
 • 3: dagen welke ingevolge de geldende cao voor het personeel van Opdrachtgever of een akkoord tussen werkgevers en werknemers zijn aangewezen als collectieve roostervrije dag of dag waarop aanspraak bestaat op vakantierechten (zogenoemde vakantiebonnen) waaronder begrepen feestdagen en snipperdagen.

E: Beëindiging door opzegging door Opdrachtgever is nooit mogelijk met ingang van één van de laatste vijf werkbare dagen voorafgaand aan, alsmede de eerste vijf werkbare dagen volgend op, een voor het project geldende bouwvak of wintersluiting, tenzij Bouwerkgelijkheid hier uitdrukkelijk mee instemt.

F: Een voor een bepaalde periode aangegane opdracht eindigt op de laatste dag van die periode.

G: Een voor een bepaald werk aangegane opdracht eindigt bij het einde van het werk, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval 2 werkbare dagen voor het einde van het werk, schriftelijk bevestigt dat het werk zal eindigen op een specifieke datum. Desgewenst toont Opdrachtgever overtuigend aan dat het werk op een specifieke datum is beëindigd.

H: Indien Bouwerkgelijkheid niet in staat is minimaal 75% van het op de opdrachtbevestiging vermelde aantal Freelancers in te zetten en Bouwerkgelijkheid vervolgens niet binnen 3 werkbare dagen na een schriftelijke sommatie alsnog minimaal 75% van het vermelde aantal Freelancers inzet, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vijf werkbare dagen op te zeggen, zulks zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

I: Bouwerkgelijkheid is bevoegd een opdracht al dan niet gedeeltelijk zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien:

 • 1: de door Bouwerkgelijkheid ingeplande Freelancers te kennen geven niet te kunnen aarden in de werkomgeving waarin zij zijn geplaatst;
 • 2: De omstandigheden op het werk anderszins van dien aard zijn, dat redelijkerwijze van Bouwerkgelijkheid niet verwacht mag worden, dat zij de ingezette Freelancers verzoekt de werkzaamheden te continueren;
 • 3: Bouwerkgelijkheid niet in staat is conform de opdracht ter beschikking te stellen, omdat onvoldoende geschikte Freelancers beschikbaar zijn; Opdrachtgever ondanks aanmaning een van de voor haar uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.
 • 4: indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er, naar het oordeel van Bouwerkgelijkheid, reële aanwijzingen zijn (waaronder beslag, negatieve kredietinformatie, dreigend faillissement of dreigende surseance) dat Opdrachtgever in de toekomst zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen.

J: Indien Opdrachtgever de opdracht in strijd met de overeenkomst beëindigt of indien Bouwerkgelijkheid de opdracht beëindigt omdat Opdrachtgever één van haar uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, zal Opdrachtgever aan Bouwerkgelijkheid ter zake winstderving een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het overeengekomen tarief over 40 doorloopuren per door Bouwerkgelijkheid bemiddelde/ingeplande Freelancer, zulks onverminderd het recht van Bouwerkgelijkheid om aanvullende uit de wet of de opdracht voortvloeiende schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

 

Aansprakelijkheid van ons bij Bouwerkgelijkheid

A: Bouwerkgelijkheid is nimmer aansprakelijk c.q. sluit aansprakelijkheid hierbij nadrukkelijk uit voor directe schade welke voortvloeit uit de uitvoering en kwaliteit van de verrichte werkzaamheden van de door Bouwerkgelijkheid ingezette Freelancers;

B: De aansprakelijkheid van de door Bouwerkgelijkheid ingezette Freelancers voor de door hen verrichte werkzaamheden is, behoudens opzet of grove schuld, beperkt tot een bedrag van € 1.150, -.

C: Opdrachtgever vrijwaart Bouwerkgelijkheid en de door haar ingezette Freelancers voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers en contractanten van Opdrachtgever), verband houdende met de door de Freelancers verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart Opdrachtgever Bouwerkgelijkheid voor alle andere mogelijke vorderingen ter zake schade, hoe dan ook veroorzaakt door de Freelancers.

D: Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de statutaire directie van Bouwerkgelijkheid is Bouwerkgelijkheid nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en gederfde winst.

 

Vaststelling uren bij Bouwerkgelijkheid, behoudens in geval van aanneming tegen een vaste som zijn de navolgende bepalingen van toepassing bij ons:

A: Opdrachtgever is vanaf de overeengekomen startdatum tot de beëindigingsdatum voor alle door Bouwerkgelijkheid bemiddelde/ingeplande Freelancers het toepasselijke tarief verschuldigd over alle uren dat de Freelancers zich voor passende arbeid beschikbaar houden, alsmede over zakelijke reisuren en mogelijke doorloopuren. Indien Opdrachtgever Freelancers van Bouwerkgelijkheid de toegang weigert of van de bouwplaats wegstuurt, wordt dit personeel geacht beschikbaar te zijn gebleven voor passende arbeid tot het moment waarop Bouwerkgelijkheid Opdrachtgever bericht de Freelancers op een andere opdracht te hebben ingepland. Zulks uitgezonderd gevallen waarin het weigeren van Freelancers uitdrukkelijk met Bouwerkgelijkheid is overeengekomen.

B: Onder zakelijke reisuren wordt verstaan reistijd welke geen woon-werkverkeer betreft, zoals het reizen vanaf de bouwplaats naar een andere bouwplaats, naar een leverancier, naar kantoor van Opdrachtgever, naar het ziekenhuis of het politiebureau ter zake voorvallen op de bouwplaats, evenals reistijd voor de chauffeur van een ploeg om de auto weg te brengen en op te halen bij bouwlocaties indien door Opdrachtgever niet op of direct bij de bouwlocatie een kosteloze parkeerfaciliteit ter beschikking is gesteld.

C: Over de afstanden welke zijn afgelegd gedurende de zakelijke reisuren, is Opdrachtgever tevens tenminste EUR 0,21 per kilometer (of zoveel meer als overeengekomen) aan doorberekende kosten verschuldigd.

D: Onder doorloopuren worden verstaan: uren na beëindiging van de inspanning van Freelancers waarover op grond van deze algemene voorwaarden Opdrachtgever onverkort het overeengekomen tarief verschuldigd is als ware van beëindiging nog geen sprake.

E: Bouwerkgelijkheid factureert op basis van door Opdrachtgever voor akkoord getekende tijd- en reisafstand verantwoording formulieren, hierna genoemd urenlijsten, welke Opdrachtgever binden. Eventuele door Opdrachtgever afgegeven bonnen hebben uitsluitend betekenis in het interne administratieve proces bij Opdrachtgever en worden door Bouwerkgelijkheid uit behulpzaamheid met de facturen meegestuurd. Urenlijsten worden per project per ploeg per werkweek ingevuld, waarbij Opdrachtgever op iedere laatste dag van de werkweek omstreeks 12.00 uur voor ondertekening aanwezig zal zijn. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede correcte afstanden tijdens zakelijke reisuren op de urenlijsten zijn vermeld. Indien een Freelancer is opgezegd wegens ongeschiktheid op basis van de 20-uurs kwaliteitsgarantie, wordt dit door Opdrachtgever bij Opmerkingen op de urenlijst aangetekend. Indien sprake is van vorstverlet dient Opdrachtgever dit bij Opmerkingen op de urenlijst te vermelden. Opdrachtgever is verplicht om de urenlijst voor akkoord te ondertekenen na controle en na eventuele met de ploeg overeengekomen aanpassingen te hebben aangebracht. Opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek direct na ondertekening een doorslag van de ondertekende urenlijst.

F: Indien Opdrachtgever een urenlijst weigert te ondertekenen en in alle gevallen waarin Opdrachtgever en de door Bouwerkgelijkheid bemiddelde Zzp'ers de juistheid van ingevulde gegevens betwisten, is Bouwerkgelijkheid bevoegd om op basis van de door de bemiddelde Zzp'ers en Opdrachtgever verschafte informatie, de uren zelf vast te stellen.

 

Arbeidsverhindering binnen de samenwerking

Behoudens in geval van aanneming tegen een vaste som zijn de navolgende bepalingen van toepassing:

A: Indien door bijzondere omstandigheden Freelancers bemiddeld door Bouwerkgelijkheid de werkzaamheden niet konden uitvoeren, is Opdrachtgever desalniettemin het volledige tarief verschuldigd. In het kader van dit artikel wordt onder bijzondere omstandigheden onder meer verstaan:

 • 1: arbeidsverhindering in de zin van de geldende CAO;
 • 2: Stakingen door personeel van Opdrachtgever;
 • 3: Stagnaties op het werk zelf, veroorzaakt door welke omstandigheid dan ook.

B: Indien zich na het totstandkoming van de opdracht niet aan Bouwerkgelijkheid toe te rekenen onvoorziene gebeurtenissen voordoen, waardoor Bouwerkgelijkheid niet of slechts tegen hogere kosten in staat is haar verplichtingen na te komen, is Bouwerkgelijkheid bevoegd te vorderen dat de inhoud van de opdracht zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering mogelijk blijkt, waarbij eventuele extra kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.

C: Bouwerkgelijkheid is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen (afhankelijk van de omstandigheden; al dan niet definitief) op te schorten, indien Bouwerkgelijkheid ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden (waaronder in gebreke blijven door Opdrachtgever) nakoming niet (langer) kan worden verlangd.

 

Tarieven & Kosten bij Bouwerkgelijkheid

A: De door Bouwerkgelijkheid opgegeven tarieven zijn exclusief btw, exclusief meerwerk en exclusief additionele reis- en verblijfkosten (zoals parkeerkosten, pontgeld, tolgeld, kosten van rekeningrijden), tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

B: Alle door Bouwerkgelijkheid aan Opdrachtgever doorberekende kosten zijn verschuldigd inclusief mogelijke bruteringskosten van netto vergoedingen en een opslag van 5 procent voor administratieve afhandeling.

C: Bouwerkgelijkheid kan, ongeacht enig andersluidend beding of het ontbreken van een schriftelijke opdracht, meer- en minder werk afzonderlijk in rekening brengen of verrekenen. Artikel 7A:1646 BW is derhalve nimmer van toepassing.

D: Indien Opdrachtgever wijzigingen in opdrachten wenst aan te brengen, zal Bouwerkgelijkheid gerechtigd zijn wijzigingen in het tarief aan te brengen.

E: Bouwerkgelijkheid is te allen tijde gerechtigd om de tarieven aan te passen aan kostenverhogende factoren.

F: Behoudens in geval van aanneming van werk tegen een vaste som, kunnen ingezette Freelancers van Bouwerkgelijkheid op gelijke wijze als op de bouwplaats werkzaam personeel van Opdrachtgever aanspraak maken op extra beloningen voor prestaties en/of ongemakken. Bouwerkgelijkheid zal Opdrachtgever ter zake aanvullend factureren.

G: Overwerk, werk in ploegdiensten, op bijzondere tijden en dagen (daaronder inbegrepen weekenden en feestdagen) en/of verschoven uren worden door Bouwerkgelijkheid aan Opdrachtgever berekend conform ter zake geldende regeling in de geldende CAO voor het eigen personeel van Opdrachtgever of – indien van toepassing – de inlenersbeloning.

 

Betaling, vorderingen en zekerheden bij Bouwerkgelijkheid

A: Betaling dient uiterlijk met 14 dagen binnen te zijn bij ons (of zoveel eerder als tussen partijen overeengekomen) na facturering zonder korting of verrekening plaats te vinden op de door Bouwerkgelijkheid aangegeven rekening.

B: Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Bouwerkgelijkheid moet maken om Opdrachtgever tot naleving van deze voorwaarden te dwingen komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 18% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 600,-. Bouwerkgelijkheid en Opdrachtgever stellen vast dat dit bedrag de optelsom is van de (bureau) kosten die Bouwerkgelijkheid moet maken in geval van te late betaling.

C: Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de gestelde termijn voldoet, is deze de vertragingsrente van minimaal de wettelijke handelsrente als bedoeld in de artikelen 6:119a en 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

D: Op eerste verzoek van Bouwerkgelijkheid zal Opdrachtgever in de vorm van een bankgarantie tot een in redelijkheid door Bouwerkgelijkheid te bepalen bedrag zekerheid stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen.

E: De vordering van Bouwerkgelijkheid die op de Opdrachtgever ontstaat als gevolg van de door de Freelancers verrichte werkzaamheden, is eigendom van Bouwerkgelijkheid. Bouwerkgelijkheid factureert dientengevolge op eigen naam de door de Freelancers verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever.

F: Bouwerkgelijkheid behoudt zich het recht voor om de vorderingen voortvloeiend uit de werkzaamheden, tot zekerheid, dan wel in eigendom aan een derde over te dragen.

G: Opdrachtgever vestigt tot zekerheid van al hetgeen Bouwerkgelijkheid van Opdrachtgever te vorderen heeft, ten behoeve van Bouwerkgelijkheid pandrecht op alle vorderingen van Opdrachtgever op haar Opdrachtgever(s) ter zake bouwprojecten waarop Bouwerkgelijkheid Freelancers van Bouwerkgelijkheid heeft ingepland of had ingepland. Opdrachtgever verklaart tot het vestigen van pandrecht op genoemde vorderingen bevoegd te zijn en dat op de vorderingen geen andere beperkte rechten rusten dan die Opdrachtgever bij het tot stand komen van de opdracht schriftelijk onverwijld heeft meegedeeld.

 

Reclames en betrekking tot onze samenwerking

A: Reclames met betrekking tot de hoogte van het door Bouwerkgelijkheid gefactureerde bedrag dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd kenbaar gemaakt te worden.

B: Reclames ontvangen na verval van de 5 werkdagen termijn alsmede onvoldoende gespecificeerde reclames worden door Bouwerkgelijkheid niet in behandeling genomen.

C: Reclame kan in geen geval plaatsvinden indien de factuur overeenstemt en met de door de Opdrachtgever getekende urenbriefjes vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief.

D: Indien sprake is van een reclame voor een specifiek onderdeel van een verzamelfactuur, bijvoorbeeld de werkzaamheden van een specifiek persoon, ontslaat dit Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting voor het overige dat is gefactureerd. Reclames kunnen nimmer worden verhaald op facturen en/of werkzaamheden welke geen betrekking hebben op een reclame

 

Relatie/concurrentiebeding binnen onze samenwerking

Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtgever en/of feitelijk en/of formeel aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of personen dan wel via andere uitzendbureaus, bemiddelaars of detacheerders tijdens of binnen 1 maand na beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden (dan wel andersoortige werkzaamheden), geen via Bouwerkgelijkheid ingeschakelde werknemers/onderaannemers (waaronder tevens Freelancers) zal benaderen of te werk zal stellen zonder schriftelijke toestemming van Bouwerkgelijkheid, zulks op straffe van een direct opeisbare schadevergoeding van € 6,800, - voor iedere overtreding, dan wel naar keuze van Bouwerkgelijkheid een schadevergoeding van € 340, - per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Partijen stellen vast dat de schadebedragen tenminste de vooraf door partijen berekende en vastgestelde schade betreft die Bouwerkgelijkheid wegens de overtreding zal lijden. Dit onverminderd het recht van Bouwerkgelijkheid om daarnaast in ieder individueel geval de eventueel hoger geleden schade te vorderen.

 

Geschillen en toepasselijk recht tussen onze overeenkomsten

Eventuele geschillen tussen Bouwerkgelijkheid en haar Opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, kunnen met uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van Bouwerkgelijkheid zich tot andere relatief bevoegde rechter te wenden. Op alle overeenkomsten van Bouwerkgelijkheid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing